põhikiri

Mittettulundusühing “Tuulekell”   põhikiri


I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing nimetusega “Tuulekell”(edaspidi: ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
1.2.  Ühingu juhatuse asukohaks on Meierei 28- 1 Raasiku Harjumaa Eesti Vabariik.
1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.4. Mittetulundusühing on asutatud 01. augustil 2006 .a.
1.5. Ühing võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.
1.6. Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.7. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

II TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE TEED
2.1. Ühingu tegevuse eesmärgid on:
- kultuurielu mitmekesistamine ja edendamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil alltoodud valdkondades:
-  erinevatest vanuseguppidest inimeste vaba aja sisustamine;
- erinevate projektide, s.h. noorsooprojektide, terviseprojektide, seiklus- ja matkaprojektide algatamine ja läbiviimine;
- klassikaliste kunstiliikide tutvustamine loomeprotsesside kaudu;
- erinevate näituste korraldamine;
- taotleda fondidest ja sihtasutustelt toetust eelpool nimetatud tegevuste läbiviimiseks.

III SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE TINGIMUSED JA KORD¬
3.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
3.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda igal ajal, välja arvatud juhul kui välja astujal on kohustusi käimasolevate projektide raames.
3.4. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus ühingus lõpeb ja ta arvatakse ühingust välja.
3.5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) ühingu liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu  üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
c) kui liikme tegevus kahjustab ühingu tegevust, huve või mainet.
 
3.6. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on  2/3 juhatuse liikmetest.

3.7. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.
3.8. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud ühingu juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
d) omada võimalust kooskõlas ühingu juhatusega algatada ja osaleda erinevate projektide väljatöötamisel ja läbiviimisel, mis ei ole vastuolus ühingu põhitegevusega;
e) olla eelisosaleja kõigil ühingu poolt korraldatud üritustel.


4.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;
4.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik ühingu liikmed, alusel.
V ÜLDKOOSOLEK.
Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Igal ühingu liikmel on koosolekul üks (1) hääl.
5.1. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
- juhatuse valimine;
- põhikirja muutmine;
-  eesmärgi muutmine;
- liitumis– ja aastamaksu suuruse määramine¬;
-  ühingu tegevuskavade ja eelarve kinnitamine;
- ühingu lõpetamine;
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole põhikirjaga antud teiste  organite pädevusse.
5.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
- vähemalt üks (1) kord aastas aastaaruande kinnitamiseks;
- kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesolevas alapunktis nimetatud asjaoludel kokku, võivad ühingu liikmed koosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega;
- muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
5.3. Juhatus teatab koosoleku toimumisest kõigile liikmetele kirjalikult või muul viisil vähemalt üks (1) nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb näidata üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.
5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmeist.
5.5. Kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 5.4. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus ühe (1) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.
5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest ja käesoleva põhikirjaga ei ole ettenähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle 2/3 üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.  

VI JUHATUS
6.1. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatusel on 3- 7 liiget.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 1 (üheks) aastaks.

6.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.
6.4. Juhatus valib juhatuse esimehe, kelle õigused ja kohustused määrab juhatus;  
6.5. Juhatuse pädevusse ning sellest tulenevate ülesannete hulka kuulub:
- üldkoosoleku kokkukutsumine;
-  ühingu liikmetele teadete avaldamine;
-  liikmete arvestuse pidamine;
- ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;
- sekretäri valimine ning tööülesannete jaotamine juhatuse liikmete vahel;
- ühingu eesmärkide saavutamiseks vajalike ideekavandite väljatöötamine;
- kultuuriürituste registri pidamine;
- ühingu majandustegevuse juhtimine ja korraldamine. Juhatus võib iseseisvalt, ilma üldkoosoleku otsuseta otsustada ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise küsimusi ning tingimuste määramist nimetatud tehinguteks;
- teised põhikirjaga juhatuse pädevuses olevad küsimused.
6.6. Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on terve juhatuse koosseis. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult.
6.7. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadustele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
6.8. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 200.000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

VII MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
7.1. Ühingu vara tekib liikmemaksudest,  toetustest, kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest, tuluüritustest ning muudest laekumistest.
7.2. Ühingu tegevusega saadud tulusid nagu ka muid varalisi vahendeid kasutatakse juhatuse otsuste alusel üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.


VIII KONTROLL
8.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet ühingu tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib koosolek määrata kontrolli läbiviija.
8.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama kontrolli teostajal tutvuda kõigi vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

IX  MUUD TINGIMUSED
9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras ja selle otsustab üldkoosolek, kui vasatavasisulise otsuse poolt hääletab 2/3 kogu ühingu liikmetest.
9.2. Ühingu lõpetajateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku või kohtuotsusega ei ole ettenähtud teisiti.
9.3. Ühingu likvideerimisel lähevad allesjäänud varad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist teisele tulumaksusoodustusnimekirja kantud ühingule või avalik – õiguslikule juriidilisele isikule.  


Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
Otsi
 


 

 
 

MTÜ Tuulekell  tel. 55 561 144 info@tuulekell.eu

Self guided audio tour app image